Mức xử phạt hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường
Liên hệ

Mức xử phạt hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Mức xử phạt hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự nhiên. Vì vậy, cần có chế tài xử lý dành cho các hành vi vi phạm. Vậy, quy định cụ thể như thế nào? Hãy tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của chúng tôi như sau:

Nội dung bài viết

  Xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường có ảnh hưởng như thế nào?

  Các chất hữu cơ trong nước thải sẽ gây phú dưỡng nguồn tiếp nhận. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các loại động, thực vật thủy sinh.

  Ô nhiễm sông ngòi, kênh rạch tạo ra nguồn nước có màu đen, mùi hôi thối gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân xung quanh.

  Xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

  • Các chất vô cơ, chất độc hại, hóa chất, cặn lơ lửng trong nước thải là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái của nguồn tiếp nhận.
  • Các chất ô nhiễm hòa tan như kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ sẽ tác động đến hệ sinh thái. Điều này sẽ tích tụ trong chuỗi thức ăn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
  • Các chất kim loại nặng ngấm vào mạch nước ngầm dẫn tới ô nhiễm theo diễn rộng.

  Sau đây là câu trả lời cho câu hỏi đổ nước thải bậy xử lý như thế nào:

  Các mức xử phạt hành vi xả nước thải chưa xử lý

  Xử phạt hành vi xả nước thải chưa xử lý dưới 1,1 lần

  Phạt cảnh cáo với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần.

  Xử phạt hành vi xả nước thải chưa xử lý ra nguồn tiếp nhận vượt từ 1,1 lần đến 1,5 lần. Hoặc xả nước thải vượt quá quy chuẩn về chất thải dưới 1,1 lần.

  Nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt như sau:

  • Phạt hành chính từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng nếu xả nước thải chưa xử lý nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với trường hợp xả nước thải sau quy định với khối lượng từ 10 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cho hành vi xả thải sai quy định từ từ 20 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi xả nước thải chưa xử lý với lượng nước thải từ 40 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với trường hợp xả thải trái quy định từ 60 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt hành chính từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với hành vi xả thải nước chưa xử lý với lượng nước thải từ 80 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 100 m³/ngày (24 giờ).

  Xử phạt hành vi xả nước thải chưa xử lý từ 1,5 lần đến dưới 03 lần

  • Với hành vi xả lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
  • Hành vi xả thải trái quy định với lượng nước thải từ 05 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m³/ngày (24 giờ) bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
  • Xả thải trái quy định từ 10 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m³/ngày (24 giờ) sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
  • Trong trường hợp lượng nước thải trái quy định từ 20 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m³/ngày (24 giờ) sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
  • Lượng nước thải từ 40 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m³/ngày (24 giờ) sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
  • Hành vi xả thải từ 60 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m³/ngày (24 giờ) sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng.
  • Hành vi xả thải trái quy định từ  80 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 100 m³/ngày (24 giờ) sẽ bị phạt từ 110.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng.
  • Xả nước thải từ 100 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m³/ngày (24 giờ) sẽ bị phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng.

  Xử phạt hành vi xả nước thải vượt từ 03 lần đến dưới 05 lần

  • Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi lượng nước thải dưới 05 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt  từ  20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu lượng nước thải từ 05 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu lượng nước thải 10 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu lượng nước thải dưới 20 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 100.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng nếu xả thải trái quy định từ 40 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 110.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng nếu xả nước thải từ 60 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng nếu lượng nước thải từ 80 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 100 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 130.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng khi xả nước thải trái quy định vượt quá từ 100 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m³/ngày (24 giờ).

  Xử phạt hành vi xả nước thải chưa xử lý vượt từ 05 lần đến dưới 10 lần

  • Xả nước thải dưới 05 m³/ngày (24 giờ) bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
  • Xả nước thải từ 05 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m³/ngày (24 giờ) bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
  • Xả nước thải từ 10 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m³/ngày (24 giờ) bị phạt tiền 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
  • Lượng nước thải từ 20 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m³/ngày (24 giờ) bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng.
  • Lượng nước thải từ 0 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m³/ngày (24 giờ) bị xử phạt từ 110.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng.
  • Lượng nước thải từ 60 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m³/ngày (24 giờ) bị phạt từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng.
  • Lượng nước thải vi phạm từ 80 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 100 m³/ngày (24 giờ) bị xử phạt 130.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng.
  • Lượng nước thải từ 100 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m³/ngày (24 giờ) sẽ bị phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

  Xử phạt hành vi xả nước thải vượt từ 10 lần trở lên

  • Phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nết lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ).
  • Mức phạt từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải từ 5 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 100.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng với hành vi xả nước thải chưa xử lý từ 10 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 110.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng với trường hợp xả nước thải từ 20 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m³/ngày (24 giờ).
  • Mức phạt từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng nếu xả nước thải từ 40 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 130.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng với trường hợp xả thải từ 60 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m³/ngày (24 giờ).
  • Phạt từ 140.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng khi lượng nước thải trái quy định từ 80 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 100 m³/ngày (24 giờ).
  • Mức phạt từ 150.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng với trường hợp lượng nước thải trái quy định với lượng từ 100 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m³/ngày (24 giờ).

  Ngoài ra còn có mức phạt tăng thêm tùy theo từng trường hợp cụ thể.

  Tổng mức xử phạt hành vi xả nước thải ra môi trường không vượt quá 1.000.000.000 đồng.

  Cần có những hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, và những hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường. Thẳng tay tố cáo những hành vi gây nguy hại làm ô nhiễm môi trường, xử phạt đối với những đối tượng này đúng theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là chia sẻ của các chuyên gia về xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về các quy định xử phạt. Nếu bạn còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

  0913.543.469

  Nội dung khác cùng ngành