XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 300M3/NGĐ (TÒA NHÀ B7, HÀ NỘI)

Xl Nuoc Thai B7 300m3

1. Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Công suất xử lý: Q = 300m3/ngày. đêm

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoà Bình.
Địa điểm xây dựng: Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

– Hệ thống xử lý là 24 giờ

– Điện áp: 380V, 50Hz

2. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 300m3/ngày đêm

Công nghệ áp dụng trong xử lý nước thải toà nhà là công nghệ sinh học AO (Anoxic – Oxic): thiếu khí- hiếu khí MBBR.

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 300m3/ngày, tòa nhà b7, hà nội

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Nước thải đầu vào QCVN 14:2008/BTNMT cột A
1 Q- công suất m3/ ngày.đêm 300
2 pH 6 – 8 5 – 9
3 Tổng chất rắn lơ lửng TSS mg/l 200 50
4 BOD5 mg/l 150-250 30
5 Amoni NH4-N mg/l 20-40 5
6 Nitrat (NO3-) mg/l 10 30
7 Phosphat mg/l 15 6
8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 80-120 10
9 Coliform Vi khuẩn/100ml 108 3000

Xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà B7, 300m3/ngày đêm Xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà B7, 300m3/ngày đêm