BOD

May Do Bod

MÁY ĐO BOD

Nước thải trước khi được thải ra môi trường cần đáp ứng rất nhiều thông số. Trong đó, BOD là một trong số những chỉ số chất lượng

Các loài sinh vật thủy sinh (cá, tôm, ếch, nhái,…) cần oxy trong nước để tồn tại. Tưởng rằng, lượng oxy này sẽ được cung cấp đều đặn bởi bầu khí quyển, tuy nhiên chúng cũng bị ảnh hưởng lớn từ các nguồn cung cấp xung quanh. Nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước công nghiệp ô nhiễm lớn, chứa nhiều chất hữu cơ, làm giảm khả năng tiếp xúc của oxy tới mặt nước. Người ta dùng chỉ số BOD – nhu cầu oxy sinh sinh hóa hoặc cũng có thể gọi là nhu cầu oxy sinh học để đo lường thông số này.

Nước càng ô nhiễm, chỉ số số BOD càng cao. Đây cũng là thông số được được ra để kiểm soát chất lượng nước thải trước khi đưa ra môi trường. Máy đo BOD được tạo ra giúp bạn đo lường chỉ số này dễ dàng.

Theo QCVN 40:2011/BTNMT, BOD không được vượt quá 40mg/l, đối với nước thải công nghiệp có lưu lượng >1000m3/ngày. Đối với nước thải sinh hoạt, chỉ số BOD5 quy định chất lượng nước thải theo cột A, QCVN 14-MT:2015/BTNMT không được vượt quá 30mg/L.

Các tiêu chuẩn khắt khe của pháp luật đòi hỏi việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải nghiêm ngặt để bảo vệ nguồn nước mặt địa phương. Thiết bị đo lường BOD hỗ trợ bạn dễ hơn trong việc kiểm soát chỉ số này.

Toan A Athena Fulland