Các thiết bị đo kiểm

Để kiểm soát nguồn nước và các hệ thống xử lý nước một cách an toàn, ổn định, việc sử dụng các thiết bị đo kiểm là cần thiết, giúp nắm rõ chất lượng nước, từ đó có những giải pháp phù hợp, kịp thời.