Xử lý nước thải rỉ rác

Cai Tao He Thong Xu Ly Nuoc Ri Rac Hn 3

Cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác ở HN do Toàn Á thực hiện

Phát sinh nước rỉ rác là một vấn đề lớn đối với các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị, nông thôn và gây ra mối đe dọa đáng kể đối với nước mặt và nước ngầm. Vì vậy việc xử lý nước rỉ rác là cần thiết để đảm bảo an toàn cho chính cộng đồng dân cư khu vực, và hệ sinh vật xung quanh nơi chôn lấp.

Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác giúp giải quyết các vấn đề do chất lỏng phát sinh trong quá trình khai thác sử dụng bãi chôn lấp.

Nước thải rỉ rác là hỗn hợp của các sản phẩm phân hủy hữu cơ, chất thải lỏng và nước mưa. Nó có hàm lượng hữu cơ (cả cacbon phân hủy sinh học và không phân hủy sinh học), nitơ, ammoniac, kim loại nặng, muối vô cơ cao và có mùi hôi thối. Việc xả nước rỉ rác một cách không khoa học có thể dẫn đến các vấn đề môi trường nghiêm trọng.

Xử lý nước thải rỉ rác là cần thiết để loại bỏ các rủi ro cho môi trường và con người do nồng độ cao chất ô nhiễm và các vi sinh vật gây bệnh trong đó. Hệ thống sẽ giúp cho:

  • Giảm mùi khó chịu trong nước thải, cũng như ức chế sự phát triển, lan rộng của vi sinh vật có hại ra môi trường.
  • Giảm hàm lượng BOD, COD.
  • Giảm thiểu hẳn sự phát triển của muỗi và ruồi.
  • Giảm sử dụng hóa chất để xử lý các vấn đề ô nhiễm phát sinh ở bãi rác.

Nước thải sau khi xử lý đáp ứng tiêu chuẩn môi trường QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.

Toan A Athena Fulland