Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản

Hệ thống xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản giúp xử lý toàn bộ nước thải trong các khu nuôi trồng tôm, cá… Bằng việc làm sạch thường xuyên, các loài động vật thủy sinh có điều kiện môi trường tốt để phát triển, tránh mắc phải bệnh tật và gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh chung của cơ sở.

Ngành nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành nông nghiệp phát triển mạnh nhất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, làm sạch nguồn nước thải cho ngành này thực sự quan trọng để có nền kinh tế bền vững và đó cũng là một cách thể hiện trách nhiệm với môi trường.

Nước thải nuôi trồng thủy sản rất lớn. Chúng thường có màu nâu, mùi hôi và chứa nhiều hợp chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, cặn bùn đất, chất rắn lơ lửng, vi khuẩn…

Các hệ thống sinh học là một trong những phương pháp phù hợp nhất để xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản. Hệ thống rất hiệu quả để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh học (BOD), tổng nitơ và tổng phốt pho. Từ đó, người dùng sẽ có nguồn nước sạch thải ra môi trường địa phương hoặc tái sử dụng chúng. Ngoài ra, thông qua hệ thống này, chủ đầu tư có thể tiết kiệm được khoảng 80% nước, từ đó tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Toan A Athena Fulland