Dự án xử lý nước thải sinh hoạt 60M3/NGĐ (Katolec VN)

Nội dung chính

1. Thông tin dự án xử lý nước thải sinh hoạt

– Dự án: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

– Công suất: 60m3/ngày đêm.

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Katolec Việt Nam.

– Địa chỉ: Mê Linh.

2. Tiêu chuẩn xử lý nước thải sinh hoạt

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa thành phần chất hữu cơ (BOD), cặn lơ lửng, amoni, Nitơ, Photpho, mùi và nhiều vi sinh vật gây bệnh. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm nhiều quá trình khác nhau, tùy thuộc vào đặc trưng nguồn thải. Tuy nhiên, kết quả nước sau xử lý phải đáp ứng  đối với các loại nước thải khác nhau đáp ứng QCVN 14-2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xử lý nước thải sinh hoạt. 

Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm cơ bản được tính theo công thức sau:

Cmax= C x K

Trong đó:

Cmax là nồng độ chất ô nhiễm cho phép tối đa khi thải ra nguồn tiếp nhận (mg/l).

C là giá trị nồng độ tiêu chuẩn như bảng dưới. Trong đó, giá trị A là thông số ô nhiễm cho phép nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước dùng cho mục đích nước cấp sinh hoạt. B là thông số ô nhiễm cho phép nước thải thải ra các nguồn không dùng cho mục đích nước cấp sinh hoạt.

Xử lý nước thải sinh hoạt
Bảng giá trị C

K là hệ số quy mô cơ sở và loại hình dịch vụ.

Xử lý nước thải sinh hoạt
Bảng giá trị K

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Katolec 60m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Katolec 60m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Katolec 60m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Katolec 60m3/ngày đêm

—————

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT LÀ