Thiết kế hệ thống xử lý nước

Thiết kế hệ thống xử lý nước đang là vấn đề chung đối với các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh… Việc thiết kế phải đảm bảo về công nghệ hiện đại, giảm thiểu chi phí và mang lại lợi ích cao nhất, đạt chất lượng đầu ra các thông số đạt tiêu chuẩn theo quy định nhà nước.